ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנח

שמעתי ממורי כמו שיש אבות בקדושה כך יש במרכבה הטמאה וכו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י אחרי פז, סע"ב (שכז, ב)

-----  הערות וציונים  -----

עיין צוה"ר סי' קלט. להעיר מזח"ג מא, ב ושם ע, א. וראה לעיל סי' לא, לקמן סי' תג, וצוה"ר סו"ס קכד.