ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנט

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] בענין תפלת היום שיהיה על דרך אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי, <פי'> שיטרח וייגע <הרבה> בהדרגה עד ברוך שאמר שהוא נגד עולם העשיה שהוא למטה מקום הקליפות, ואח"כ יכוין יותר מברוך שאמר עד ישתבח שהוא יצירה ואין שם קליפות כל כך כמו בעשיה, ומישתבח עד עמידה יכוין יותר, ובעמידה הוא החיבוק וזיווג האמתי יפשיט א"ע מהגשמיות כמ"ש בש"ע א"ח סי' צ"ח [יעו"ש], ואז נעשה תחלה מ"נ ואח"כ באו מ"ד ויולדת זכר. משא"כ כשבא לאדם התעוררות מעצמו, אז ח"ו מורה על הצרה בסוד ותפלתו תהיה לחטאה, והתקנה כשיעלה על לבו זאת ויתחרד בחרדה גדולה ויתפלל יותר מעומק הלב [. . .] וז"ש מצא אשה תחלה ואח"כ מצא טוב, אז ויפק רצון מה' <ודפח"ח>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י אחרי פח, ג (של, א)

אני מעורר כו' – ירושלמי ברכות פ"א ה"א. עד ברוך שאמר כו' – פע"ח שער התפלה פ"ד ואילך. סי' צ"ח – סעיף א. ויולדת זכר – ע"פ תזריע יב, ב. ותפלתו תהי' גו' – תהלים קט, ז. מצא אשה גו' – משלי יח, כב.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' קכ. וראה בפ"י, דרוש לש"ת שנת תקכ"א, קטו, סע"ג: דכתב בטור או"ח סי' א יתגבר שיהא הוא מעורר השחר ואין השחר מעורר אותו כמ"ש דוד המלך ע"ה עורה הנבל וכנור אעירה שחר (תהלים נז, ט ושם קח, ג) אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותי וכו', והקשה הט"ז (או"ח סי' א אות ב') הסיפא למה לי ותירץ שיש ב' מיני התעוררות שתחילה מתעורר מלמטה ואח"כ בא לו התעוררות העליון לסייעו ודוד אמר שאין צריך וכו' אבל אנו וכו' יעו"ש. ולי נראה לתרץ דהוצרך הסיפא לענין זה דיש ב' מיני התעוררות בענין אחר כי ב' מיני התעוררות שכ' הט"ז הוא ענין א' שמתעורר הוא תחלה בתשובה וכיוצא בדבר טוב ואח"כ מסייעין אותו מלמעלה כדין הבא לטהר מסייעין אותו (שבת קד, א), התעוררות ב' שאינו נותן לב מעצמו לשוב בתשובה או לעשות טוב כ"א ע"י שמעוררין אותו מלמעלה תחלה אז מתעורר למטה לעשות תשובה, והנפקותא בין ב' התעורר' אלו שמעתי ממורי זלה"ה בסוד האשה מזרעת תחלה יולדת זכר שהוא רחמים (ר' זח"ב עט, ב) ובהפך הוי דינא, ושפיר צריך הסיפא על ב' התעוררות הנ"ל שיהא מבחי' שנזכר ברישא ולא מבחי' הנז' בסיפא וז"ש ואין השחר מעיר אותי תחלה כאמור והבן.

וזיווג האמיתי – ראה זח"ב ר, ב ושם רטז, ב. וראה לעיל סי' טז ולקמן סי' שסב.

יפשיט א"ע מהגשמיות כו' – ראה לעיל סי' קצט-א (ובהערות שם) ורלט.

בסוד ותפלתו תהיה לחטאה – ראה לעיל סי' קכ וקנט.