ספריית חב"ד ליובאוויטש

רס

שמעתי ממורי שנשלח בן המלך מעל פניו וכו' ולא החזירו ע"י שר כי אם ע"י איש המוני כמו שנעשה הבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צא, סע"ב (שמב, ב)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קמד, ושם סוף סי' קלו.