ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסא

[משל] שמעתי ממורי שפעם א' נזדמן מלחמה כבידה, והיה בדור ההוא גבור עריץ [מאד] והי' העם מובטחין בגבורת הגבור ולא אזרו חיל לעמוד בקשרי המלחמה גם הם אתו עמו, והגבור הי' לו כמה מיני כלי זיין, ובתוך הזמן שהסדיר כלי זיינו לפניו שיהיו מוכנים, והשונא שכנגדו התחכם בתחבולות רשע וגנב מהגבור כלי זיינו אחד לאחד עד שלא היה לו במה להלחם [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צב, ד (שמה, ב)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קלג ובהערות שם. ורג"כ לעיל סי' לה.