ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסב-אנב

מהבעש"ט זלה"ה. שיוכיח מצד אהבה, כמ"ש אשר יאהב ה' יוכיח וכיוצא. אבל הרוצה להתגדל ח"ו עי"ז, או להנאת ממון, שאינו לש"ש, ולזה מעורר בקול בכי, כמ"ש היתה לי דמעתי לחם, ושמעתי ממורי שגורם עי"ז מדנים בין ישראל לאביהם שבשמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צד, סע"א (שנא, א)

אשר יאהב גו' – משלי ג, יב. היתה לי גו' – תהלים מב, ד.

-----  שולי הגליון  -----

נב) סימן זה הוא קיצור תוכן סי' קלא דלעיל, עיי"ש.

-----  הערות וציונים  -----

המאמר במילואו לעיל סי' קלא.