ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסב-ב

[בראש השנה הזמן גורם לזה לפתוח פיו במוסר. וכן שמעתי ממורי מפורש וכו', רק שיהי' המוסר בבחינה ממוצעת], כי הלא יש ג' בחינות זהב וכסף ונחושת, והנה נחושת הם נחשים השרפים [אשר נאמר עליהם וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים], מוכיחים המעוררים ח"ו דין [על בני העולם וכאשר כתבתי מזה ג"כ על פסוק לא תלך רכיל בעמך וכו'], נמצא הם נחושת לשון נחש [וכמו שאמרו חז"ל ויעש משה נחש נחשת לשון נופל על הלשון]. ויש בחי' כסף <של רחמים> [שהוא כולו רחמים מלהתעורר במוסר שהוא קצת דין, וכמ"ש מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. אבל בחינה ממוצעת היא זהב, שהוא לומר דברים נחמדים וכמ"ש הנחמדים מזהב וגו' גם שהוא דין, כי מצפון זהב יאתה, והיינו לעורר לבבות ישראל שישובו בתשובה אל אבינו שבשמים בדברי כבושים הנכנס בלב כאו"א לפי בחינתו, ואז יש תועלת גדול שגורם להמשיך שפע, וכמ"ש בתיקונים יט דף ט"ל ע"א. . .] –


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צג, א (שמו, ב)

וישלח ה' גו' – חקת כא, ו. לא תלך רכיל גו' – קדשים יט, טז. ויעש משה גו' – חקת כא, ו. לשון נופל על לשון – בר"ר לא, ח. מוסר ה' גו' – משלי ג, יא. כסף רחמים . . זהב דין – זח"ב קמח, א. הנחמדים מזהב גו' – תהלים יט, יא. מצפון זהב יאתה – איוב לז, כב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קיג-ב (רנא-ב) וקלא.