ספריית חב"ד ליובאוויטש

(רסג)

והוא ע"פ משל ששמעתי ממורי ששלח המלך בנו כו' <ומבואר בכתר שם טוב חלק ראשוןנג>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קדשים צד, ריש ע"ב (שנא, א)

בכש"ט חלק ראשון – סי' קלא.

-----  שולי הגליון  -----

נג) לעיל סי' קלא, בהמשך לסי' רסבא.

-----  הערות וציונים  -----

ראה הערות וציונים לעיל סי' רסב-א.