ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסד

<מהבעש"ט> [ששמעתי בשם מורי] אתה הוא אלהינו, <קשה> דבתחלה אמר לנוכח ואח"כ נסתר כו', <ופי'> שאם סובר האדם שהוא דבוק בו ית' והוא נוכח פני ה' ית' אז הוא רחוק ממנו ית', ואם סובר שהוא רחוק אז הוא קרוב, וא"כ [זהו שאמר] מי שסובר את"ה אינו אלא הוא, ומי שסובר הו"א אז <הוא> אלהינ"ו [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ קדשים צט, סע"ד (שעד, א)

אתה הוא כו' – פיוט אין כאלקינו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כט. ורג"כ לעיל סי' נא ונה. ולהעיר מאו"ת סי' קטו (מ, ריש ע"ד בביאור נדה יג, א).