ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסה

ששמעתי ממורי זלה"ה ענין שחיטת מלאך המות <לע"ל> הוא להוציא ממנו חלק הרע שישאר מלאך קודש ונעשה מן נב"ל לב"ן <ודפח"ח> [וזה שנאמר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בהר קט, ד (תיג, ב)

שחיטת מלה"מ לע"ל – סוכה נב, א. ואת רוח הטומאה גו' – זכרי' יג, ב.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' קכח ובהערות שם. רג"כ הערות לסי' קטו.

ונעשה מן נבל לבן – עיין לעיל סי' פז ובהערות שם.