ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסו

<שמ"מ ע"פ דגל מחנה דן צפונה הוא דן מאדני כי מצפון תפתח הרעה>נד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נשא קיח, רע"ג (תמד, א)

דגל מחנה דן צפונה – במדבר ב, כה. את הגוי אשר גו' – לך לך טו, יד. מצפון תפתח גו' – ירמי' א, יד.

-----  שולי הגליון  -----

נד) במקורו בתוי"י: "דגל מחנה דן צפונה, כמש"כ ואת הגוי אשר יעבודו דן אנכי, שכבר שפטו ודנו במה ששעבדו את ישראל כמו ששמעתי ממורי, והוא מצפון תפתח הרעה".

-----  הערות וציונים  -----

דן מאד' – כלומר בחי' דין.

שכבר שפטו ודנו כו' – ראה לקמן סי' שט ובהערות שם.

והוא מצפון כו' – להעיר מזח"א רמג, ב. לקו"ת להאריז"ל פ' ויצא, שלהי ד"ה סוד יעקב וב' נשיו.