ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסז

<מהבעש"ט זלה"ה ע"פ> [לפי שאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים לכך אמר השי"ת] עד אנה ינאצוני <ועד אנה לא יאמינו בי>, כי עד עכשיו אף שנאצו אותי כמה פעמים אין מקום לעונש לחול עליהם, משא"כ עתה עד אנה לא יאמינו בי דייקא, כי האמנה היא דביקות [כמו ששמעתי ממורי זלה"ה, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ שלח קכט, א (תפט, א)

שאמרו כל העדה גו' – שלח יד, י. עד אנה גו' – שלח יד, יא.

-----  הערות וציונים  -----

כי האמונה היא דביקות – ראה לקמן סי' שי ובהערות שם.