ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסח

לא יכוין בתיקון למעלה וגם למטה לעצמו, כי הוי כמו קוצץ בנטיעות לעשות פירוד [כאשר שמעתי ממורי]. <כ"א יעשה הכל עבור> [המכוין לתקן למעלה] חסרון השכינה, וממילא <יתוקן הכל, אף> [נתקן] לעצמו חסרון למטה בתיקון שרשו למעלה, כי הכל למעלה ולמטה אחדות א' [הוא]נה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שלח קלד, סע"ד (תקט, א)

-----  שולי הגליון  -----

נה) הפך סדר הדברים; במקורו תחילה "המכוין לתקן . . . אחדות א' הוא. על כל פנים לא יכוין" (כבפנים ברישא דסימן זה).

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' פ וקעו. ורג"כ לעיל סי' כ וש"נ בהערות.