ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסט

<שמ"מ> מאין באת ולאן אתה הולך, [דשמעתי ממורי זלה"ה] כי העושה מצוה גדולה או למד תורה הרבה והתפלל בכוונה לא יכנוס בלבו שום התפארות שהוא עשה זאת כ"א מלכות שנק' אנ"י מן אדנ"י היא עשתה זאת, ובאם לאו גורם ח"ו שמסתלק י' מן אנ"י ונשאר אן [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קרח קמג, ד (תקלג, ב)

מאין באת כו' – אבות פ"ג מ"א. מלכות שנק' אני – זח"א רס, ב. שם רסא, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' נה ובהערות שם.