ספריית חב"ד ליובאוויטש

ער

<מהבעש"ט> [והנה שמעתי ממורי זלה"ה] כי תיקון בעלי תשובה העיקר הוא ע"י גדולי הדור שיכול להעלותו ולקשרו בשרשו וכו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י קרח קמד, א (תקלד, ב)

-----  הערות וציונים  -----

נשנה לקמן סי' שצז. וראה דמ"א פ' שמיני ד"ה ויקרב: אא"ז זללה"ה אמר שעיקר תיקוני התשובה א"א בלא הצדיק רק על ידו יוכל להתעלות כו' עיי"ש. ועיי"ש עוד פ' תזריע רד"ה וטהרה ור"פ מצורע ד"ה זאת תהיה. ועיי"ע לקו"י לז, שלהי ע"ג (סי' רפא סד"ה וכבר אמרנו. באו"ת ר"פ נח סי' טו (ה' ריש ע"ד) כי כל הרהורי תשובה שהרשעים מהרהרין בתשובה בכל יום הכל בא להם ע"י הצדיק כו', עיי"ש הביאור באורך; וכן שם סי' קטז (באו"ת סי' תפז), ומדל"י סוף סי' קעז (קפב).