ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעא

שמעתי ממורי <על> [ביאור] פסוק אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך, כי החיות רצוא ושוב, וחיות האדם הוא בסוד קטנות וגדלות, וכאשר יתן דעתו לידע שהוא בקטנות ע"י דעת זה נמתקים הדינים בשרשן, כי ה' גבורות מנצפ"ך בדעת ז"א כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י חקת קמו, ג (תקמג, א)

אחור וקדם גו' – תהלים קלט, ה. החיות רצו"ש – יחזקאל א, יד. ה' גבורות מנצפ"ך כו' – ע"ח ש"ה פ"ג. שם שכ"ה פ"ב.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' קלט ועיי"ש בהערות.