ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערב

<מהר"י בעש"ט זלה"ה> כל המענג את השבת ר"ל ש' בת, [ונבאר מ"ש בזוהר פ' נשא דף קמח] ויחשבה לו צדקה כי צדק אע"ג דדינין מתערין מינה הוא חשבה צדקה רחמי [יעו"ש], והוא דשמעתי ממורי <הבעש"ט זלה"ה> לקשר מלכות במחשבתו עד אתר דאתנטילת מתמן המחשבה זו שהיא שרשה, ועי"ז נתבטל כל גזירות <רעות> [קשות. . .] ודפח"ח.

[ובזה יובן כי נודע בת הי' לאברהם ובכל שמה, א"כ אברהם ויחשבה לו לקו החסד בחינת אברהם, ונעשה צדקה רחמי, קשרה בשרשה ע"י מחשבתו והבן. ובזה יובן כל המענג את השבת], ר"ל ע"י תענוג שבת שיש במלכות הנק' בת וקשרה אל ג' אבהן הנק' ש', וז"ש אז תתענג על ה', נותנין לו נחלת יעקב בחיר שבאבות שהוא בגמר ש' משולש, והבן והש"י יכפר.

ועד"ז שמעתי ממורי <הבעש"ט זלה"ה> פי' הש"ס הנהו תרי בדחי שהם בני עוה"ב, שהיו מייחדין כל עניני בני אדם שהיו רואין בהם, והם ייחדו במלכות מעשה הזה וקשרו אותה למעלה בשרשה, ומי שהיה עצב שלא יכלו לקשרו למעלה שמחו אותו בדברים עד שייחדו וקשרו כל המדריגות שהן במלכות בשרשן כו' והבן, וע"פ שאלה נאמר לו והש"י יכפר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נשא קכ, ג (תנא, ב)

כל המענג כו' נותנין לו נחלה כו' – שבת קיח, א. השבת ש' בת – זח"ב רד, א. נשא דף קמח – ע"א. ויחשבה לו צדקה – לך לך טו, ו. בת הי' לאברהם כו' – ב"ב טז, ב. קו החסד בחינת אברהם – זח"ג שב, א. במלכות הנק' בת – זח"ג רנו, ב. תקו"ז ת"ע קלג, ב. ראה זח"ב פה, ב. ג' אבהן הנק' ש' – זח"א ב, ב. שם כג, סע"ב. זח"ב רד, א. אז תתענג גו' – ישעי' נח, יד. יעקב בחיר שבאבות – בר"ר עו, א. הנהו תרי בדחי כו' – תענית כב, א.

-----  הערות וציונים  -----

לקשר מלכות במחשבתו כו' – ראה לעיל סי' סז-א והנסמן שם בהערות.

אתר דאת נטילת מתמן כו' – ראה זח"ב קכו, ב.

ועי"ז נתבטל כל גזירות קשות – ראה לעיל סי' קפ וקפט.

במלכות כו' וקשרה כו' – ראה מדל"י סו"ס קכו (קלה).

הנהו תרי בדחי כו' – ראה לעיל סי' לז ונח ובהערות שם.