ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעג-א

בכל תנועה נמצא הבורא יתברך, שאי אפשר לעשות שום תנועה ושום דיבור בלי כח הבורא יתברך וזהו מלא כל הארץ כבודו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י לח (מא)

מלא כל גו' – ישעי' ו, ג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סוף סי' ר-א.