ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעג-ב

כל הדיבורים שמדברים בני אדם הוא עולם הדיבור, ומחשבתו הוא עולם המחשבה. וכשהם מדברים טוב ומדבקים המחשבה בזה הדיבור, אז הם מחברים עולם הדיבור בעולם המחשבה וגורמים טוב. וכן כשמדברים רע גורמים רע ח"ו, ויש בזה חכמה נפלאה. וזהו ותבחר לשון ערומים, שלא ירגיל עצמו שיצא מפיו דברים רעים שהם מסטרא דדינא, רק ירגיל תמיד את עצמו בדברים טובים שהם מסטרא דחסד, וכן במחשבתו, ויגרום כך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י לט (מב)

ותבחר לשון ערומים – איוב טו, ה.

-----  הערות וציונים  -----

וכשהם מדברים כו' וכן כשמדברים כו' – להעיר מזח"ב מז, ב ושם רסה, רע"א. זח"ג לא, ב ושם קה, א. ברכות יט, סע"א אל יפתח אדם פה כו' (זח"א קעה, א ושם קצה, ב) ושם נה, ב כל החלומות הולכין אחר הפה. זח"א קצא, א. וראה לעיל סי' רד-ב, בהערות לסי' רל, ולקמן סי' רצט-א. רג"כ לקמן סי' שא-ג. עיין מדבר קדמות להחיד"א בסוף מערכת ד אות כא (דבור).

וכן במחשבתו – ראה לעיל סי' רל ולקמן סי' רפג.