ספריית חב"ד ליובאוויטש

עדר

בזוהר צריך לשתפא בהילוכא דידיה ובישיבה ובהקיץ דיליה לשכינתא. פירוש, שכל דבר שעושה יעשה הכל לניצוץ השכינה שבתוכו, ויעשה הכל עבור השכינה ולא לעצמו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מ (מג)

בזוהר צריך כו' – זח"ג קי, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רסח והנסמן שם בהערות.