ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערה

שמעתי ממורי <הבעש"ט> זלה"ה מקום שהמחשבה של אדם מגעת שם הוא כולו כו' ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שלח קכט, רע"ג (תצ, ב)

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' נו ובהערות שם.