ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעו

<שמעתי ממורי הבעש"ט בענין ר' יוסי> באותה שעה למדתי ממנו ג' דברים, למדתי שאין נכנסין לחורבה, ר"ל גם שנזדמן במעשה עוני ועינוי ועל כרחך הוא כדי שיתפלל, מ"מ איך יתפלל, צריך לכלכל הדבר במשפט שיהיה לרצון לו יתברך ולא בהכרח שיכנס בעובי הקורה. ומה שאמר שאין נכנסין לחורבה דייקא, והוא כלל גדול בתפלה כאשר שמעתי בזה מפורש מפי מורי [שיחי' נצח]. ולמדנו שמתפללין בדרך, <והיינו דרך הרבים, ולעטף א"ע בין תפילות הרבים>נו כנלמד מפ' תפלה לעני כי יעטוף, שהבין פי' פסוק זה ג"כ ע"י שאלת אליהו ז"ל וכו'. ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה הביננו, פי' הבנת התפלה בלא כוונה <ודפח"ח> [וק"ל].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שלח קלד, סע"ב (תקי, א)

בענין ר' יוסי כו' – ברכות ג, א. תפלה לעני גו' – תהלים קב, א.

-----  שולי הגליון  -----

נו) הוספה זו ע"פ המבואר שם בתוי"י לפני הנ"ל, והוא ע"פ ההבדל בין אורח לדרך – שדרך מורה על דרך רבים כבזח"ג פח, ע"א המרומז לעיל סי' רלז.

-----  הערות וציונים  -----

עיין שם בתוי"י, שם כל ביאור הסוגיא דר"י שנכנס לחורבה וביאור פסוק תפלה לעני (החל שם קלג, ד ואילך).