ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעח

<מהבעש"ט זלה"ה> כשיש לו תענוג בתורה ועבודה סוד ברית, כמו שביארתי [פסוק] ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם [וכו' יעו"ש] לא יתפאר בזה. כמו ששמעתי <ממורי הבעש"ט ז"ל> [בשם מורי] פי' הש"ס ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי כו' חייתא ופלגא כו', והעולה מדבריו כי אחר שזכה להתפלל בתכלית השלמות או למד בתכלית בא יצה"ר אח"כ כמה נאה מעשיך וכו' וזהו חייתא ופלגא כו' ודפח"ח <פירוש שהי' מופלג גדול מדביקת הש"י ע"י החייתא שסבור שעובד בחיות עליון>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נשא קכא, ריש ע"ב (תנג, ב)

ויעמידה ליעקב גו' – תהלים קה, י. ר"ל זבין כו' – גיטין מז, א.

-----  הערות וציונים  -----

יעו"ש – כמה עמודים לפני דיבור זה – קכ, ב (תנ, ב).

בא יצה"ר אח"כ כו' – ראה לעיל סי' רלה.