ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעט

המשלנז הוא כלי להשכל, וכן הדיבור הוא כלי למחשבה, וכשהוא מדבר בלי כוונה הוא שבירת הכלים שאין חיות בכלים. וכשהוא מפשיט עצמו מהגשמיות, שהוא הגוף והכלי שלו, אז יכול לראות הפנימיות הכלי דהיינו החיות והאורות של אותיות. כשהוא מפשיט עצמו מגשמיות ומלביש עצמו בתוך דיבורים, אז הוא דבוק בבורא ית' שהוא מלובש בתוך הדיבורים, ויראה שלא יפול ממחשבתו ויחזיק עצמו להעלות למעלה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מב (מה)

-----  שולי הגליון  -----

נז) בכ"י של ס' מדל"י יש נ"א: המחשבה.

-----  הערות וציונים  -----

הדיבור הוא כלי למחשבה – ראה צוה"ר סי' קח ולקמן סי' שיג.

יכול לראות הפנימיות הכלי – להעיר משער האמונה לאדה"א ס"פ כז (הובא בהוספות למדל"י-או"ת סי' פח).

החיות והאורות של אותיות – ראה לעיל ריש סי' רז-ב.