ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפב-א

<מהבעש"ט זלה"ה> בכל דרכיך [דעהו]. זהו כלל גדול, דעהו הוא לשון חבור ה' בוא"ו [בכל מעשיו] <דעהו לחברם יחד בכל מעשיך>, אפי' בדברים גשמיים שעושה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צוה"ר סי' צד. לקו"א להרמ"מ כח, ריש ע"ב. אוה"א צט, ב

בכל דרכיך דעהו – משלי ג, ו.

-----  הערות וציונים  -----

בכל גו' זהו כלל גדול – להעיר מברכות סג, א.

דעהו לשון חיבור – ראה מדל"י סי' רלז (רנ). צוה"ר סי' צט. להעיר מתקו"ז תס"ט צט, א.

חיבור ה' בוא"ו – כן איתא בס' תוצאות חיים לבעל ר"ח אות נ. ובהערה הסמוכה.

חיבור ה' בוא"ו דכל מעשיו – ראה צ"פ פ' תרומה קה, סע"ג (שעא, א): בכל דרכי"ך הגשמי במעשה דעה"ו לייחד ולחבר ה' שהוא המעשה עם ו' שהוא עולה עד המחשבה הנקרא אין סוף ונעשה מן אנ"י אי"ן כמו שקבלתי ממורי זלה"ה (ראה לעיל סי' קפט-ב ובהערות שם). ועוד שם בצ"פ פ' ויקהל קיח, סע"ג (תיז, ב): ששמעתי ממורי זלה"ה ביאור פסוק כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, וחנוך מט"ט היה מייחד בכל תפירה קוב"ה ושכינתיה וכו' יעו"ש (ראה לעיל סי' מב-א וצא), ובזה מקשר מעשה הגשמי של עולם התחתון ע"י המחשבה שהיא בכחך אל רוחני עולם העליון, ובזה מקיים בכל דרכי"ך הגשמי דעה"ו דע לייחד ה' עם ו' קוב"ה ושכינתיה.

אפילו בדברים הגשמיים – ראה רמב"ם הל' דעות פ"ג. טושו"ע או"ח סי' רלא. ורג"כ לעיל סי' רכ-א.