ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפב-ב

ועוד כלל אחר גדול <אמרו>, שתהיה העבודה צורך גבוה <מאוד> [לבד] ולא לכוונת עצמו, ואפילו מעט מן המעט לא תהיה לכוונת עצמו רק כולו לה'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צוה"ר סי' צה. לקו"א להרמ"מ כח, ב. אוה"א צט, ב

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רפב-א. ראה ס' עבודת הקודש לרמא"ג ח"ב, ושל"ה פ' עשרה מאמרות מאמר ג-ד.