ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפג

כשהוא מחשב בדברים רעים שהם מסטרא דדינא, אז מצמצם מחשבתו באותן הדברים רעים ומרחיק עצמו מהתפשטות החסד עליון של א"ס <ב"ה> ושורין עליו דינים. וכן כשמחשב בדברים גשמיים הוא מצמצם לשם מחשבתו, שבכל מקום שהוא [מחשב הוא] ממשיך עצמו לשם, שהמחשבה היא קומה שלימה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מה (מח)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רל ורעג.

שבכל מקום שהוא מחשב כו' – ראה לעיל סי' נו וערה, ובהערות שם.

שהמחשבה הוא קומה שלמה – ראה לעיל סי' לט ובהערות שם.