ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפד-א

יש יראה שירא מהדבורים שיוצאים מפיו, הוא עולם הדיבור. המחשבה הוא כמו ספר, שאומר מה שראה בספר, כן אומר מה שרוצה במחשבתו [וכמדומה לי שזהו ששמעתי הפירוש אסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, שהתורה מחכמה נפיק, ר"ל מה שראה שמחשבתו כביכול רוצה שיברא זו הדבר ברא].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מה (מט-נ)

אסתכל קוב"ה כו' – זח"ב קסא, א. שהתורה מחכמה נפיק – זח"ב פה, א. שם קכא, א.

-----  הערות וציונים  -----

יש יראה כו' עולם הדיבור – ראה לקמן סי' שיג ותיא. וראה ג"כ לקמן סי' ת-א, ומדל"י סוף סי' רכח (רמב).