ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפד-ב

ישים כל מחשבתו בכח התיבות שהוא מדבר עד שיראה האורות של התיבות האיך מתנוצצים זה בזה ומתוכם נולדים כמה אורות. וזהו אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. <האותיות שבתורה הם חדרים של הש"י שהוא ממשיך בהן אצילות אורו, כמ"ש בזהר קודשא ב"ה ואורייתא כולה חד, ולתוכן צריך אדם לתת כל הכוונה שהיא הנשמה, כי הכוונה היא הנשמה, וזהו הדביקות קב"ה ואורייתא וישראל כולא חד. וזהו התפשטות הגשמיות, פירוש שיפשיט נשמתו מגופו ותהיה נשמתו מלובשת באותן המחשבות שהוא מדבר ויראה כמה עולמות העליונים>נט.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מז (נב)

אור זרוע גו' – תהלים צז, יא. קוב"ה ואורייתא כולא חד – זח"א כד, א. זח"ב ס, א. שם צ, ב. הכונה היא הנשמה – ע"ח ש"מ דרוש ב. לקו"ת להאריז"ל פ' עקב. קוב"ה ואורייתא וישראל כולא חד – ר' זח"ג עג, א.

-----  שולי הגליון  -----

נט) במקורו: בסתם האורות של האותיות הם חדרים של הש"י שהוא ממשיך את אצילות, ולתוכן צריך להפשיט נשמתו מגופו ותהי' נשמתו מלובשת באותן המחשבות שהוא מדבר ויראה כמה עולמות העליונים (וההמשך דשם הובא לקמן סי' רפז).

-----  הערות וציונים  -----

עיין צוה"ר סי' עה, ולקמן סי' שפז-ב.

וזהו הדבקות – ראה לעיל סי' מד וקצב.

וזהו התפשטות הגשמיות – ראה לעיל סוף סי' קצט-א ובהערות שם.