ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפה-א

<מהבעש"ט זלה"ה כל שרוח הבריות נוחה הימנו. פירוש> [לשון נוחה הימנו צריך הבנה. ובשם מורי זלה"ה שמעתי] כי המקום משרה רוחו על הדור בשבילו, שהוא מרכבה לקדושה עליונה, וממנו נמשך רוח המקום לבני דורו שנוחה ושורה עליו, וז"ש רוח המקום נוחה הימנו [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י ויחי פד, ב (שצח, ב)

כל שרוח הבריות כו' – אבות פ"ג מ"י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קכה ובהערות שם.