ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפו

<מהבעש"ט> תורי זהב נעשה לך <פירוש> [תורי זהב] דחילו, עם נקודת הכסף [רחימו] <פירוש> שלא ידבר התורה והתפלה בפניה חצונית, שמזה נברא הקליפות ומתלבש ברשעים לנקום ממנו, כמו ששמעתי כעין זה ממורי <הבעש"ט>. וז"ש שלא יהרגוהו רשעים שבדור והבן.

וצריך דחילו יותר מרחימו שנקרא נקודת הכסף, [כמו ששמעתי ממורי זולת בשבת וכו'. דיש לפרש] <גם פירש> תורי זהב וגו' על פי משל [ששמעתי] <למה הדבר דומה ל>אחד שלמד מלאכת נפחין ולא ראה איך משימין תחלה ניצוץ אש להבעיר, והלך לבית המלך ונטרד משם, וחזר לרבו ראשון ללמדו העיקר [וכו']. וז"ש תורי זהב [נעשה לך] היא תורה ועבודת ה', אמנם העיקר [היא] נקודת הכסף, ניצוץ אש להבעיר התלהבות <וכוסף וחישוק לעבודת הש"י ודפח"ח> [חשק וכוסף לאהבת ה' וק"ל].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י נח כא, ב (קז, א)

תורי זהב גו' – שה"ש א, יא. זהב דחילו . . הכסף רחימו – זח"ב קמח, א. שלא יהרגוהו כו' – רש"י נח ו, יח.

-----  הערות וציונים  -----

כמו ששמעתי כעין זה ממורי – ראה צ"פ פ' שמות ח, א (מא, א): ונ"ל דשמעתי ממורי כי ע"י פניה חיצונית שהיא קומה שלימה מזה נברא אדם א' המצערו וכו' וזהו שכתב האלשיך ותמוגגנו בעונינו וכו' (פירושו לישעיה סד, ו וכן בפירושו לאמור כב, לא) יעו"ש.

זולת בשבת וכו' – ראה לעיל סי' קל.