ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפח

<מהבעש"ט זלה"ה> וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כמ"ש ופרעה הקריב, וכמו ששמעתי ממורי [שיחי' נצח] <ע"פ> אמר אויב ארדוף שיש ה' אלפין, כי אלופו של עולם נסתר [בו] כדי שיתקרב יותר לעבודתו ית', לכך כן ירבה וכן יפרוץ <כו'> [וק"ל].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שמות לו, סע"ג (קלה, ב)

וכאשר יענו גו' – שמות א, יב. ופרעה הקריב – בשלח יד, י. אמר אויב גו' – בשלח טו, ט.

-----  הערות וציונים  -----

כמ"ש ופרעה הקריב – ראה לעיל סי' כ ובהערות שם.

ע"פ אמר אויב כו' – ראה לעיל סי' פה ובהערות שם.