ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפט

כל מי שירצה לקשר את עצמו בבורא ית' יקשור את עצמו <על ידי התורה> למדת החכמה, וזהו ומלט את העיר בחכמתו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' יו"ד

ומלט את גו' – קהלת ט, טו.

-----  הערות וציונים  -----

לקשר כו' למדת החכמה – עיין מדל"י סי' ז (ח) – ונשנה שם עם שנויים בסי' רג (ריג), ושם סי' צא (ק), קי (קכב), קסו (קעג) וקעו (קפא) שהתחברות לא יכול להיות כ"א ע"י חכמה עיי"ש.