ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצ

אל תעש תפלתך קבע, ר"ל אל יתפלל אדם על עסקי צרכיו <לבד>, רק יתפלל תמיד בשביל השכינה שתגאל מהגלות. וז"ש אלא רחמים ותחנונים, ר"ל שיתפלל תמיד לפני המקום, כלומר עבור השכינה הנקרא מקום כנודע. [וכן הזהר קורא אותן המתפללין בשביל עצמן ולא בשביל השכינה (וקוראן) כלבים עזי נפש הצועקים הב הב].

וזה פירוש [הפסוק] אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, ר"ל בשביל השכינה אני אבקש ומתפלל לפניך לתקן הפגם מה שנעשה ע"י עונות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י יב (יג)

אל תעש כו' אלא רחמים כו' – אבות פ"ב מי"ג. השכינה הנקרא מקום – זח"א כה, א. וכן הזוהר קורא כו' – תקו"ז ת"ו כב, א. כלבים עני נפש – ישעי' נו, יא. אחת שאלתי גו' – תהלים כז, ד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כ והנסמן שם בהערות, וסי' פ ובהערות שם (בפרט ד"ה לתועלת השכינה).