ספריית חב"ד ליובאוויטש

(רצא)

ואפילו אם עושין מצוה שלא לשם שמים, דהיינו שעושה עם איזה פניה, נמצא שעושה בזה ר"ל פירוד ח"ו. מפני כי אורייתא וקב"ה כולא חד, נמצא אם עושה מצוה כתיקונה נעשה מצוה זו וקב"ה חד, כי הכל קדושה אחת מרוחניות אחד. אבל אם עושה שלא כתיקונה נמצא שנעשה קליפה סביב למצוה זו שלא תוכל להתאחד עם הקדושה של הקב"ה, ונעשה פירוד בין הקדושה של המצוה זו ובין קדושה של הקב"ה, וזאת נקרא קליפה, שנעשית קליפה סביב מצוה זו כדי שלא תוכל להתאחד עם קדושתו ית' <והמשכיל יבין> [וד"ל].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י יב (יד)

אורייתא וקוב"ה כולא חד – זח"א כד, א. זח"ב ס, א. שם צ, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שלא תוכל להתאחד כו' – להעיר מתקו"ז ת"ו כה, ב אורייתא בלא דו"ר לא פרחת לעילא . . ותורה ומצוה בלא דו"ר לא יכילת לסלקא ולמיקם קדם י"ה. וראה לעיל סי' יז ד"ה אמנם.