ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצג

כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה, מפני שכאשר הוא מדבר באותן הדיבורים ביראה ובאהבה אז הוא נותן חיות חדש באלו הדיבורים. [ואע"פ שנתקלקלו מחמת חטאים, אעפ"כ הם לבושים דמלכא]. אבל כשהיה בית המקדש קיים והיה מקריב קרבן עולה היה נותן כח אף בעולם המעשה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י לב (סוף סי' לה)

כל העוסק כו' – מנחות קי, א.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מלעיל סי' רעט. צוה"ר סי' קג ומש"כ שם בהערות. וראה לקמן סי' רצד.