ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצד

כשם כשנבראו העולמות נבראו בשם הוי"ה אלהים, כך כאשר מזכיר האדם דברי קדושה צריך להיות בדחילו ורחימו שהם הוי"ה אלקים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י לג (לו)

נבראו בשם הוי' אלקים – בראשית ב, ד. שהם הוי' אלקים – זח"ג סה, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רצג.

כאשר מזכיר כו' – ראה זח"א כד, א. תקו"ז ת"י כה, ב.