ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצו

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] כי צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא, ומה שחסר להם ידעון שחסרון זה הוא בשכינה, ויתפללו שימולא החסרון שם ולא שיכוין להנאת עצמו, והוא כלל גדול שהוא חסיד המתחסד עם קונו ולא עם עצמו. <והסוד אשה מזרעת תחלה יולדת זכר.>סה


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וארא לח, ג (קמב, ב)

צדיקייא אינון כו' – זח"א רמב, א. חסיד המתחסד כו' – זח"ב קיד, ב. אשה מזרעת כו' – ברכות ס, א. מצפון שהיא דחילו – תקו"ז ת"ע קל, א. לדרום שהוא רחימו – זח"א קנג, רע"א.

-----  שולי הגליון  -----

סה) והסוד אשה מזרעת תחלה יולדת זכר הובא במקורו (לח, ריש ע"ד) בענין אחר – בסוף ביאור הברייתא דאבא בנימין ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום (ברכות ה, ב) ושם: וזהו צחות לשונו בין צפון לדרום שיתחיל מצפון שהיא דחילו ואח"כ לדרום שהוא רחימו והסוד אשה מזרעת תחילה דחילו של האשה מצד צפון הוין ליה בנים זכרים, וכמו ששמעתי בשם מורי מה שנאמר לו משמים טעם איחור ביאת משיח שאין מאריכין באהבה רבה, סוד נשיקין שקודם הזווג כדי לעורר תאותה שתזריע תחלה ותלד זכר שהוא רחמים ודפח"ח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קפב ובהערות שם, וסי' רסח.

והסוד כו' – ראה מש"כ כאן בשוה"ג, והשוה לעיל סי' רנט ובהערות שם.