ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצז

<מהבעש"ט זלה"ה> [דשמעתי ממורי] משל לסוחר אחד שהיה בים והיה סוער הים והולך למאוד עד סכנת מיתה, אז הסוחר עמד בתפלה שינצל בזכות אשתו הצנועה. והיה שם עכו"ם עע"ז ותמה על הסוחר שהתפלל עבור זכות אשתו, והשיבו שבאמת ראויה להפליג בשבחה. ואמר זה העכו"ם אני אלך ואפתנה ואיזה אות אתה מבקש ממנה, והשיב שיש לה טבעת א' חשוב על ידה ואם יביאנו אז ידע וכו'. והסכימו על איזה קנס שיתן כל אחד סחורתו לזה שכנגדו שינוצח. והלך אצלה לפתותה ולא יכול להתקרב אצלה כלל, וחזר ובא אליה כמה פעמים באומרו שיש לו סוד מבעלה ולא השגיחה עליו, עד ששכר את שפחתה לגנוב ממנה הטבעת זה בכמה תחבולות שעשה ועלתה בידו, ובא עם טבעת זה הסימן לבעלה ולקח הסחורה ממנו, ובא בספינה ריקנית אל ביתו. ובשמעה האשה מביאת בעלה אז קשטה א"ע ויצאה לקראתו בדברי ריצוי ואהבה שהיה ביניהם מאז ומקדם, וכל זה לא נכנס באזניו, והיתה תמה עליו ולא ידעה על מה זו ולמה זז מחיבתה ואהבתה, ובא עמה לביתה ולבו בל עמה, וסיבב הדבר עד ששלחה מעל פניו בספינה על הים בלי מנהיג, רק הבעל הכסות ולשון שינה כאלו הוא מלח אחד ממנהיגי הספינה לבדו. והלכה בספינה כמה ימים בלי מאכל ומשתה, והתחננה מזה המלח שיתן לה מעט אוכל להשיב נפשה, ואמר אם תנשק אותי אזי אתן לך, וכך עשתה בהכרח, ואח"כ תבעה לתשמיש כו'. ויהי היום באה הספינה לחוף הים וזרקה הספינה וקפצה ליבשה וביקשה אוכל, ומצאה ב' אילנות, אחד שהאוכל ממנו נעשה מצורע והשני האוכל ממנו מתרפא מצרעתו, ולקחה זה בתרמילה עד שבאה לבית המלך בדמות איש והוצרך שם לרפואה זו, והיא עשתה רפואה ונתנו לה הון רב. וחזרה לביתה ומצאה לבעלה והתרעמה עליו מה שעשה לה ושילחה מביתו בספינה עם מלח אחד מכוער והוצרכה לנשקו ושאר דבר מכוער עבור גודל צער אכילה כו'. והבעל שמח בלבו על גודל תרעומתה וצניעותה, וחקר הבעל וימצא הדבר ששקר ענה בה העכו"ם ושגנב טבעתה, ונתברר הדבר ואז עשה בו שפטים וכו'.

והנמשל מובן בכל עניני עולם הזה מימות החורבן עד ביאת משיחנו ב"ב אמן סלה. כי מורי <הבעש"ט זלה"ה> עשה עליית נשמה וראה איך מיכאל אפטרופסא רבא דישראל המליץ עבור ישראל שכל חוב שלהם הוא הכל זכות, כי כל <מה> שעושין פסלנות ושאר דברי חוב הכל כדי שיוכל לעשות שידוך עם ת"ח, או לעשות צדקה וכיוצא בזה, הכל מוכרחים וכו'. ואשה צנועה הוא השכינה בסוד אשת חיל עטרת בעלה, ונתקנא הס"ם ואמר עכשיו שיש להם בית המקדש וקרבנות, אבל אם תרצה לנסותן תחריב הבית המקדש ואני אפתנה כביכול וכו', וע"י השפחה גנב הטבעת סוד גורל ב' השעירים, א' לה' וא' לעזאזל, וע"י החטא עלה בשמאל וכו' ונחרב הבית המקדש, וכמ"ש הרמב"ן וכו', ושלחה בספינה וכביכול הש"י שינה את עצמו בתוך שם קדוש סאל וכו', וזה סוד הוידוי תרעומות השכינה אליו ית' איך שהוכרחה וכו', ואח"כ הוברר הדבר ששקר ענה בה, ואז זבח לה' בבצרה וכו' ודפח"ח. והמשל הזה נוקב ויורד והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י רב, ב [השמטה מפ' דברים] (תריד, א)

מיכאל אפוטרופסא רבא דישראל – זח"ב רנד, א. שם קלט, א. אשת חיל גו' – משלי יב, ד. א' לה' וא' לעזאזל – אחרי טז, ח. וכמ"ש הרמב"ן – ראה פירושו לאחרי טז, ח. שם קדוש סא"ל – זח"ב ער, א. זבח לה' בבצרה – ישעי' לד, ו.

-----  הערות וציונים  -----

מורי עשה . . מוכרחים וכו' – כבר הובא לעיל סי' קסה.

וכ"י הש"י שינה כו' סאל – ראה לעיל סי' פה, קטו וקכח ובהערות שם.

וזה סוד הוידוי – ראה לעיל סי' רנב ובהערות שם.