ספריית חב"ד ליובאוויטש

רחצ

<מהבעש"ט זלה"ה> [שמעתי ממורי] פי' המשנה עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות שנא' להנחיל אהבי יש, וגם פסוק הישכם אוהבים את ה' כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סו"ס תוי"י ר, סע"ג (תשכח, ב אות ה)

עתיד הקב"ה להנחיל כו' – עוקצין פ"ג מי"ב. להנחיל גו' – משלי ח, כא. הישכם גו' – ראה יג, ד.

-----  הערות וציונים  -----

דיבור זה סתום ולא מצאתי לו ביאור. וראה מש"כ בריש ההערות לסי' קנג-ג.