ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצט-א

לפעמים יכול להמשיך טובות ע"י הדיבורים שהוא מדבר. למשל אם הוא בשביה ידבר מאותו ענין ארבעה צריכין להודות וכו', וכן כשחולה באיזה אבר ידבר באותו ענין בספירות העליונים השייכים לאותו אבר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מט (נו)

ארבעה צריכין להודות – ברכות נד, ב.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מלעיל סי' רעג-ב והערות שם.