ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצט-ב

כשיש כאב לאדם יקשר א"ע לבורא ית', דהיינו שיקשור את עצמו למעלות הבורא ית' ולא ירגיש הכאב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מט (נז)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' תיב. ורג"כ לקמן סי' שה. להעיר מר"ה כט, א בזמן שישראל מסתכלין כו' היו מתרפאין. ולהעיר עוד מעירובין נד, א וזח"ג קס, ריש ע"ב.