ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצט-ג

כשמדבר דברי תורה על השלחן, הדברי תורה הם נשמה לאותו [מצוה] הגשמיות של השלחן. וידבר הרבה דברי תורה <על שלחנו תמיד בסעודתו בחול, וכל שכן בשבת>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י נ (נט)

-----  הערות וציונים  -----

וידבר הרבה כו' – ראה זח"ב קנג, ב. של"ה שער האותיות אות ק', ערך יאריך על שולחנו לעשות רצון קונו (פה, ב (סא, ג) ואילך). מג"א או"ח ריש סי' קע. כף החיים או"ח סי' קנז אות טז ואילך. ועיין ראשית חכמה שער הקדושה פט"ו (ושם בסופו בענין המובא בזו"ח רות פו, ד – הובא בנצוצי אורות להחיד"א זח"ב קנג, ב).

וכל שכן בשבת – ראה מגילה יב, ריש ע"ב.