ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצט-ד

בערב שבת בתפלת מנחה וקבלת שבת מעלין כל אותן הדיבורים והמצות של כל השבוע, שאז הוא עליית העולמות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י נ (ס)

בערב שבת כו' – פע"ח שער השבת פ"א, פ"ג ופ"ה, ושם בהקדמה, פ"ד ופ"ז.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מלקמן בהוספות סי' שכד-שכה.