ספריית חב"ד ליובאוויטש

שא-א

עוד שמעתי ממורי <הבעש"ט זלה"ה> ביאור גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. והקשה, והעולה אף שלפעמים הכנסת אורחים הוא ביטול תורה <ע"י סיפורים> [או סיפורי לשון הרע וכו'], מ"מ גדולה הכנסת אורחים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סו"ס תוי"י רא, ב (תשלא, ב אות כד)

גדולה הכנסת אורחים כו' – שבת קכז, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שב-א ובהערות שם.

אף שלפעמים כו' – להעיר מלעיל סי' ח, צג-ג וסוף רכ-א, ולקמן סי' שעג.