ספריית חב"ד ליובאוויטש

שא-ב

כשמדבר יחשוב ברמז קול ודיבור, וידבר ביראה ואהבה, ויחשוב שזה מדבר עולם הדיבור מפיו, אז מעלה הדיבורים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י נו (ע)

ברמז קול ודיבור – זח"ג רכח, א-ב. תקו"ז ב, סע"ב ואילך.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' ריח וריא.

וידבר ביראה ואהבה ויחשוב כו' – ראה לקמן סי' שיג, ת-א ותיא.