ספריית חב"ד ליובאוויטש

שא-ד

האדם כשידבק עצמו להדיבורים הדיבורים ימליצו בעדו, והוא שלא תהיה כוונתו לשום דבר רק לדבק עולם הדיבור לעולם המחשבה. וזהו פי' ג' ספרים נפתחים בראש השנה, ספר הוא לשון דיבור, [לשון] סיפור של צדיקים שכוונתם אינו כ"א ליחד עולם הדיבור לעולם המחשבה, נכתבים לאלתר לחיים, <פי'> שהם מתדבקים לאלתר להיות חיים. בינונים, שכוונתם לייחד וגם בשביל שיעשה הקב"ה רצונם, <בינונים> תלוים ועומדים עד יוה"כ שאז הוא התגלות עולם המחשבה, ויש לכל המחשבה עליה ונעשה ג"כ מחשבתם. [וזהו הכתיבה, שמדבק האדם מחשבתו להקב"ה ונרשם במחשבתו מה שיארע לו].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י נח (עא)

ג' ספרים כו' – ר"ה טז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' שא-ג.

פי' ג' ספרים כו' – ראה צוה"ר סי' קכג.