ספריית חב"ד ליובאוויטש

שב-א

<כתב המחבר הרב הגאון החסיד הקדוש מ' יעקב יוסף הכהן זלה"ה וז"ל> שמעתי [מהרבני הוותיק] מוהר"ן <זלה"ה> פירוש על דברי <מורי הבעש"ט זלה"ה> [הרב הנ"ל] שיכוין בכל דיבור הכנעה והבדלה והמתקה [דמעל"ד]סז <פירוש> שיצא ממדת הגבורה שלא ללמד חוב על בני <אדם> [עולם] רק שיכנס ברחמים וילמוד זכות על כולם. גם שרואה דברי כעירות מחבירו, ירגיש שהוא לטובתו שיבחין בעצמו שיש בו שמץ מנהו וישוב בתשובה ממנה גם במחשבה, וזהו טובתו, שאלו היה יחיד היה סובר שהוא חסיד משא"כ עתה. ונ"ל שזהו פי' לא טוב היות האדם לבדו מטעם זה, רק אעשה לו עזר מן כנגדו, שיבחין שיש בו שמץ מזה והבן. ולכך אם ע"י שכן רע מבלבל תפלתו או תורתו או שאר ביטול, יתן לב שהוא לטובתו שלא היה בכוונה ישרה ושלחו לו ביטול זה להרגיש ויתחזק יותר, וכיוצא בזה, ישמע חכם ויוסף לקח. והעיקר להבין שהש"י בכל מקום ובכל עסקיו, א"כ גם בסיפורי דברים יוכל להרגיש עניני הבורא ית' כמו בלימודו ותפלתו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סו"ס תוי"י רא, סע"ב ואילך (תשלא, ב אות כה)

דברי הרב הנ"ל – לעיל סי' קס. לא טוב היות גו' – בראשית ב, יח. ישמע חכם גו' – משלי א, ה.

-----  שולי הגליון  -----

סז) שמעל"ד: הובא לעיל סי' קס.

-----  הערות וציונים  -----

פירוש על דברי הרב הנ"ל – פירוש זה בא תיכף אחרי סי' שא-א, וא"כ דברי הרב הנ"ל קאי על זה, וכן משמע מתוכן הדברים.

דמע"ל – דמעבר לדף, כלומר המובא שם בעמוד הקודם, תורת הבעש"ט בענין הכנעה הבדלה והמתקה אשר הובאה לעיל סי' קס.

וילמוד זכות על כולם – להעיר שעד"ז הביא בשם מוהר"ן בתוי"י פ' וישב כט, א (קד, א). ולהעיר מלעיל סי' קסה (סוף סי' שצז). וראה תניא ריש פ"ל. ולהעיר מאבות פ"א מ"ו ולקו"ש חכ"ז ע' 164.

שרואה דברי כעירות כו' – ראה לעיל סי' צג-ג בשוה"ג.

שיש בו שמץ מנהו – ראה לעיל סי' פט וקטז ובהערות שם.

אם ע"י שכן רע כו' יתן לב כו' – ראה לעיל סי' צג-ג וצו-ג, ובהערות שם מצוה"ר סי' קכ וביאורו בתניא, אגה"ק סי' כה.

גם בסיפורי דברים כו' – ראה לעיל סי' צג-ג ובהערות שם.