ספריית חב"ד ליובאוויטש

שב-ב

וגם ביאר ענין נעשה ונשמע שהוא בכל אדם ובכל זמן, כי ע"י עשיה כפשטא יוכל לשמוע ולהבין איך יתנהג בו לעבודת הש"י, והוא בין בתפלה יעשה עשיה כפשוטו ואח"כ ישמע, וכן בתורה ע"י דביקות עשיה יהיה אח"כ שמיעה להבין, וכן בכל ענינים גשמיים והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם

נעשה ונשמע – משפטים כד, ז.

-----  הערות וציונים  -----

שהוא בכל אדם ובכל זמן – ראה לעיל סי' קי-א ובהערות שם.

ע"י עשיה כפשטא יוכל למשוך כו' – להעיר מתו"א לאדה"ז אסתר צו, ג ולקו"ת במדבר יד, רע"א.