ספריית חב"ד ליובאוויטש

שב-ד

עוד שמעתי ממוהר"ן <זלה"ה> [הנ"ל] פי' הש"ס בת תחלה סימן יפה לבנים [. . . בשעה שעוסק בתורה ותפלה נקרא בן, וכשאינו עוסק בתורה כי אי אפשר שיהיה בתמידות אז ראוי שישמע מאחרים תורה או מוסר ואז נקרא בת וז"ש שמעי בת וגו' . . . והנה לולי בחינת הבת היה סובר מאחר שהוא מדרגת הבן אין למעלה ממדרגתו, משא"כ על ידי בחינת בת יש לידע שיש גבוה מעל גבוה שומר, וז"ש בת תחילה], ר"ל בכל מדריגה שיש לו יתן לב לידע שעדיין הוא בבחינת בת, ואז הוא סימן יפה לבנים שילך ממדריגה למדריגה הנק' בני"ם, והבן ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם

בת תחילה כו' – ב"ב קמא, א. שמעי בת וגו' – תהלים מה, יא. גבוה מעל גבוה שומר – קהלת ה, ז.

-----  הערות וציונים  -----