ספריית חב"ד ליובאוויטש

שב-ה

עוד שמעתי <ממוהר"ן ז"ל> [ממנו] וקוי ה' יחליפו כח, כי ע"י מחשבה [רעה או זרה] יוכל לעבוד ה' [כגון וכו'], וז"ש יחליפו רע בטוב כדי שיהיה להם כח לעבוד ה' וכו', [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם

וקוי ה' גו' – ישעי' מ, לא.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' לט ובהערות שם.